Integritet

 • Uppdaterad 2020-05-08
Syfte

Syftet med föreningen Hälsingejänters integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis att kunna delta i mentorskapsprogrammet, eller som medlem hållas underrättad om föreningens arbete. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

I vilka fall behandlas personuppgifter och vilken laglig grund finns det för detta?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta, när ett samtycke har getts eller baserat på en intresseavvägning. Laglig grund innebär att vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt lag. Samtycke innebär att du lämnat ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter.

Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:

 • Dina personuppgifter behandlas om dig som anmäler intresse att delta i vårt mentorskapsprogram via vårt webbformulär. Vi behöver då namn, kontaktuppgifter och några uppgifter om vad du önskar få ut av ditt deltagande.
Personuppgifter som samlas in

Här följer några exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter ( t ex. e-post och telefonnummer)
 • Uppgifter som du självmant registrerar och frivilligt uppger
Ändamål för insamling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande administrativa ändamål och personalärenden:

 • För att skapa underlag vid matchning i mentorskapsprogrammet.
 • För att informera aktiviteter och evenemang som arrangeras av föreningen.
 • För att hålla medlemmar informerade om föreningens arbete.
Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du ingår i ett mentorskapsprogram eller är medlem i föreningen.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar ut ditt namn och kontaktuppgifter om du ska få kontakt med föreslagen mentor/adept.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss  för att utöva dina rättigheter.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter och information om hur dessa behandlas. Du har rätt att begära en elektronisk kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätten begränsas dock för de fall uppgifter omfattas av sekretess, om uppgifterna endast förekommer i ostrukturerat arbetsmaterial, dvs i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning när begäran gjordes, som utgör minnesanteckningar eller liknande och som inte har behandlats längre än 1 år samt om uppgifterna inte säkert kan identifieras.

Rätt till radering av personuppgifter/rätten att bli glömd

Rätten att bli glömd gäller endast om:

 • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Behandlingen grundar sig på berättigade intresse som den registrerade bestrider och som avgörs vara ogiltiga.
 • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att Hälsingejänter inte får göra något med dina personuppgifter mer än att fortsätta lagra dem.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Hälsingejänter kan visa att den rättsliga grunden är tillämplig för behandlingen.

Rätt att inge klagomål

Om du tycker att Hälsingejänter har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy.

Personuppgiftsansvarig

Hälsingejänter, Organisationsnummer 802526-2711, är personuppgiftsansvarig för alla de personuppgifter som behandlas enligt den här policyn. Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling, kan du kontakta oss via e-postadressen Ida.mortsell@gmail.com.

Du finner alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy här på vår webbplats. I det fall att vi gör uppdateringar som är av avgörande art, så kommer du att få information kring detta på vår webbplats.

Prenumerera på nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit volutpat, nam aptent hendrerit sed litora torquent eleifend, libero senectus ultricies nec primis curae himenaeos.