Initiativet Hälsingejänter

Bakgrunden till initiativet Hälsingejänter

Ida Mörtsell tog 2019 initiativet att starta upp föreningen Hälsingejänter. I bakgrunden till föreningens tillkomst ligger en lägesbild över kompetensbehoven på Hälsinglands arbetsmarknad som gjorde Ida alltmer övertygad om att kvinnor är en outnyttjad resurs i arbetslivet och att ett mentorskapsprogram kan bidra till att stärka den gruppen. Det i sin tur skapar tillväxt i regionen.

Lägesbeskrivning

Arbetsmarknadsprognosen för Gävleborg, där Hälsingland utgör en del, ser i läget som var 2019 god ut i det avseende att företagen tror på tillväxt. En av utmaningarna som identifieras i prognosen var och förblir emellertid svårigheterna med att hitta personal i samband med rekryteringar.

I Region Gävleborgs omvärldsanalys i årsredovisningen för 2018 framgår att endast 32% av invånarna i länet har eftergymnasial utbildning, vilket ligger under rikssnittet på 43%. Det är en högre andel kvinnor än män som har eftergymnasial utbildning i länet.

I Statistiska Centralbyråns siffror från 2018 står det klart att samtliga kommuner i Hälsingland har en högre andel manliga chefer. Inom det privata näringslivet är endast 14% av cheferna kvinnor.

Baserat på dessa siffror ser vi i föreningen Hälsingejänter att arbetsgivare i länet har behov av kvalificerad arbetskraft och att kvinnor i hög grad har det. Utifrån att en chefsposition kan ses vara exempel på en kvalificerad befattning är det fler män som innehar en sådan befattning, trots att kvinnor oftare har högre utbildningsnivå.

Internationella undersökningar har visat att arbetsplatsers mångfald går att koppla till lönsamhet, vilket visar att satsningar på en ökad mångfald och jämlika karriärer i arbetslivet inte bara är till vinst för den enskilda individen och arbetstagaren utan även gynnsamt för arbetsgivaren.

Att kvinnor är mer välutbildad, tjänar mindre och inte riktigt kommer upp till de högsta befattningarna är en rikstäckande bild. Det som särskiljer Gävleborg i en sådan bild är att vi här dessutom har en lägre utbildningsnivå generellt i befolkningen, färre kvinnor i ledande befattningar och en högre arbetslöshet än genomsnittet i landet.

Hälsingejänter som initiativ är sprunget ur denna lägesbild och en strävan att vilja förändra i det lokala sammanhanget. 

Prenumerera på nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit volutpat, nam aptent hendrerit sed litora torquent eleifend, libero senectus ultricies nec primis curae himenaeos.